Ngày Nam Bộ kháng chiến 23/9/1945 - Ngày mở đầu cuộc kháng chiến của nhân dân Nam Bộ
(20/09/2016 | 03:40)
(Cổng TTĐT An Giang) - Với dã tâm quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa, ngày sau khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, chính phủ Đờ-gôn đã quyết định thành lập một đạo quân viễn chinh sang Đông Dương dưới quyền chỉ huy của Lơ-cờ-léc, đồng thời cử đô đốc Đắc-giăng-li-ơ sang làm Cao uỷ Pháp ở Đông Dương.