Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang: Hơn 1,3 tỷ đồng nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế xanh, sinh kế bền vững tại các khu, cụm dân cư nông thôn

11/12/2017

(Cổng TTĐT AG)- UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế xanh/sinh kế bền vững gắn với sinh thái môi trường tại các khu/cụm dân cư nông thôn tại An Giang trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu” do PGS.TS. Lê Thanh Hải - Viện Môi trường và Tài nguyên làm chủ nhiệm đề tài, với tổng dự toán kinh phí thực hiện 1.322.035.000 đồng.
Cụ thể, đánh giá được hiện trạng các điều kiện sinh thái tự nhiên, tài nguyên môi trường, cùng các hoạt động sinh kế của người dân tại các hộ trong các khu/cụm dân cư nông thôn tại khu vực nghiên cứu. Đề xuất được các mô hình và giải pháp phát triển tăng trưởng xanh, sinh kế bền vững gắn với các điều kiện tài nguyên môi trường phù hợp nhằm phát triển bền vững tại các khu/cụm dân cư, và sản phẩm, ngành nghề sản xuất, canh tác công nông ngư nghiệp tiêu biểu khu vực nông thôn An Giang trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu.

Xây dựng 03 mô hình trình diễn để ứng dụng được các mô hình sinh thái kinh tế môi trường nhằm duy trì bền vững sinh kế và tăng trưởng xanh vùng nông thôn tương ứng với ba vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh bao gồm: Mô hình sinh kế bền vững cho vùng sông Tiền - sông Hậu; Mô hình sinh kế bền vững cho vùng Bảy Núi và Mô hình sinh kế bền vững cho vùng tứ giác Long Xuyên. Xây dựng và triển khai được các chương trình và giải pháp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, đào tào nguồn nhân lực nhằm nhân rộng kết quả nghiên cứu./.

Hải Nhu
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh