Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

An Giang trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy

08/08/2018

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 30/7/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt Quyết định ban hành chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang.

Theo đó, chế độ trợ cấp đặc thù cho các đối tương là công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 26/2016/NĐ-CP.

Với định mức trợ cấp: 1.300.000 đồng/người/tháng.

Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01/8/2018.

Kinh phí thực hiện: Từ ngân sách nhà nước đảm bảo trong dự toán ngân sách hàng năm của đơn vị theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành; nguồn thu từ các hoạt động sự nghiệp của đơn vị (nếu có); nguồn cung ứng dịch vụ, lao động sản xuất và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức, hướng dẫn thực hiện chế độ này đúng theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2018. Bãi bỏ Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện chế độ phụ cấp thu hút đặc thù cho cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh và các văn bản trước đây trái với Quyết định này./.

Nguồn: QĐ số 27/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh
Phùng Nhung
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh