Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung, xã Tân Trung, huyện Phú Tân

29/01/2018

(Cổng TTĐT AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có thông báo đến các chủ sử dụng đất về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung (khu chuyển đổi từ chợ nông sản Tân Trung), xã Tân Trung, huyện Phú Tân.

Nhằm cụ thể hóa chủ trương đa dạng hóa ngành nghề, không còn phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp. Mở rộng thêm các ngành nghề, dịch vụ khác để tạo việc làm, giải quyết số lao động nhàn rỗi, tăng nguồn thu nhập cho người dân góp phần ổn định đời sống sản xuất thúc đẩy nhanh tiến trình phát triển kinh tế chung trong toàn xã hội.

    Theo đó, iện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 89.362,2 m2 đất ở, đất trồng cây lâu năm và đất trồng cây hàng năm do hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng tại xã Tân Trung, huyện Phú Tân được xác định theo Bản đồ hiện trạng, tỷ lệ 1:1000 do Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên - Môi trường lập ngày 22 tháng 8 năm 2017.


Kế hoạch thời gian:

Từ ngày 26 tháng 01 năm 2018 đến ngày 26 tháng 02 năm 2018 Thông báo chủ trương thu hồi đất, đo đạc hiện trạng, lập bản đồ thu hồi đất khu vực dự án.

Từ ngày 27 tháng 02 năm 2018 đến ngày 02 tháng 4 năm 2018 kiểm kê, giám định khối lượng thiệt hại về đất, tài sản gắn liền với đất.

Từ ngày 03 tháng 4 năm 2018 đến ngày 12 tháng 6 năm 2018 lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Từ ngày 13 tháng 6 năm 2018 đến ngày 16 tháng 7 năm 2018 niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Từ ngày 17 tháng 7 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 trình phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày Thông báo thu hồi đất này được ban hành. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn và theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn, người có đất bị thu hồi sẽ được khen thưởng theo quy định./.

Thành Khởi
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh