Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tra cứu hồ sơ một cửa

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH

(19/09/2017)

(18/09/2017)

(12/09/2017)

(07/09/2017)

(07/09/2017)

(06/09/2017)

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN

(13/09/2017)

(11/09/2017)

(07/09/2017)

(29/08/2017)

(29/08/2017)

(29/08/2017)

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
QH XÂY DỰNG, QH ĐÔ THỊ; QH, KH SỬ DỤNG ĐẤT