Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tra cứu hồ sơ một cửa

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH

(24/05/2018)

(23/05/2018)

(23/05/2018)

(22/05/2018)

(22/05/2018)

(21/05/2018)

QUY ĐỊNH, HƯỚNG DẪN

(24/05/2018)

(23/05/2018)

(22/05/2018)

(15/05/2018)

(15/05/2018)

(10/05/2018)

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
QH XÂY DỰNG, QH ĐÔ THỊ; QH, KH SỬ DỤNG ĐẤT