Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Ngày đăng: 01/10/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Chiều 30/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tại 71 điểm cầu trên cả nước nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2019.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu trực tuyến Tỉnh ủy An Giang, đồng chí Võ Anh Kiệt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang dự và chủ trì. 

Trong quý III và nhìn lại 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành đã tích cực thực hiện công tác tham mưu quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kịp thời, tích cực tham gia ý kiến vào dự thảo Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị 35-CT/TW. Cơ bản hoàn thành việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII theo lộ trình.

Responsive image

Toàn cảnh điểm cầu trực tuyến tỉnh An Giang

Toàn quốc có 63/63 tỉnh, thành ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của tiểu ban chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nhiều địa phương như Bình Thuận, Hậu Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Phú Yên, Ninh Bình, Nghệ An… đã triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp bài bản, kỹ lưỡng từ việc quán triệt các văn bản chỉ đạo cho tới khảo sát nắm tình hình, trực tiếp tổ chức làm việc. 

Responsive image
 

Tham mưu cấp ủy các cấp rà soát, thẩm định, bổ sung, phê duyệt quy hoạch cán bộ các cấp. Theo đó, đã tham mưu phê duyệt quy hoạch với 162 lượt cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ trong quy hoạch chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo. 

Responsive image

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Võ Anh Kiệt phát biểu tại hội nghị

Tham mưu Tiểu Ban Điều lệ Đảng tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Báo cáo tổng kết, trình Bộ Chính trị. Tham mưu cấp ủy tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. 

Responsive image

Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh cùng tham dự

Về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đã được các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai tích cực, toàn diện, lãnh đạo quyết liệt, đạt kết quả quan trọng. Tính đến 30/6/2019, toàn hệ thống chính trị đã giảm 03 đầu mối trực thuộc Trung ương, 61 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh, 485 đầu mối trực thuộc cấp huyện; 07 tổng cục và tương đương; 87 cục, vụ, 73 đơn vị sự nghiệp thuộc ban, bộ, ngành Trung ương; giảm gần 15.200 cấp trưởng, cấp phó; đã tinh giản được gần 98.000 biên chế….Góp phần tiết kiệm chi thường xuyên trong năm 2019 khoảng 10.000 tỷ đồng và tăng chi cho đầu tư phát triển.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị trong quý IV, toàn Ngành tiếp tục tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung hoàn thiện dự thảo Tờ trình, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11 khóa XII vào tháng 10/2019. Đồng thời, chuẩn bị các nội dung tham mưu trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương tại các hội nghị Trung ương vào đầu năm 2020.

Ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với việc chủ động chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của đại hội đảng bộ các cấp; chú trọng rà soát nhân sự tái cử và tập trung phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín để chuẩn bị xây dựng phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ tới. Kết hợp hài hòa giữa chuẩn bị nhân sự tại chỗ với điều động, luân chuyển, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị toàn Ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; tiếp tục đổi mới hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan hợp nhất, sáp nhập; kiên quyết cắt bỏ các tổ chức trung gian, giảm đầu mối bên trong, giảm cấp phó. Kịp thời giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Ngành bám sát 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 2 trọng tâm, 5 đột phá theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền; siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Thực hiện nghiêm cơ chế đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ; cơ chế bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, tổ chức triển khai thực hiện Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”. Tập trung tham mưu cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tự kiểm tra, rà soát, kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc có những sai sót, vi phạm theo tinh thần Kết luận 48-KL/TW của Ban Bí thư. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, trong đó, tập trung các nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 khóa XII cũng như các quy định về nêu gương. 

Ngành khẩn trương triển khai hoàn thiện khung năng lực vị trí việc làm của công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Triển khai Đề án “Xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị” nhằm thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương, tiến tới trả lương cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, chú trọng tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Tập trung chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh chống chạy chức, chạy quyền; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ cán bộ, đấu tranh chống xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng./. 

Hữu Trực