Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình “4 lớp”

Ngày đăng: 29/04/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh mạng, cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 12/02/2020.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) cho hệ thống thông tin (HTTT) thuộc phạm vi quản lý theo mô hình “4 lớp”: (1) Lực lượng tại chỗ, (2) Tổ chức hoặc doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp, (3) Tổ chức hoặc doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ, (4) Kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia. Cụ thể như sau:

- Lớp 1: Lực lượng tại chỗ: Chỉ định, kiện toàn đầu mối đơn vị chuyên trách về ATTT mạng để làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực thi và kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

- Lớp 2: Tổ chức hoặc doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp: Tự thực hiện giám sát, ứng cứu sự cố ATTT mạng, bảo vệ HTTT thuộc quyền quản lý hoặc lựa chọn/ thuê tổ chức, doanh nghiệp có đủ năng lực để thực hiện cung cấp dịch vụ giám sát, ứng cứu sự cố, bảo vệ ATTT mạng.

- Lớp 3: Tổ chức hoặc doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ: lựa chọn/ thuê tổ chức, doanh nghiệp độc lập với tổ chức doanh nghiệp giám sát, bảo vệ để định kỳ kiểm tra, đánh giá ATTT mạng đối với HTTT cấp độ 3 trở lên thuộc quyền quản lý hoặc kiểm tra, đánh giá đột xuất khi có yêu cầu theo quy định pháp luật.

Đối với HTTT cấp độ 3, 4 định kỳ hàng năm kiểm tra đánh giá và báo cáo Bộ TT&TT trước ngày 14/12 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đối với HTTT quan trọng cấp độ 5, định kỳ 6 tháng một lần kiểm tra đánh giá và báo cáo Bộ TT&TT trước ngày 14/6 và 14/12 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Lớp 4: Kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia: kết nối, chia sẻ thông tin giám sát ATTT với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia và cung cấp các dãy địa chỉ IP public của các HTTT trong cơ quan, tổ chức nhà nước thuộc phạm vi quản lý.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc triển khai bảo đảm ATTT cho HTTT theo mô hình “4 lớp” trước ngày 30/9/2020; định kỳ báo cáo trước ngày 25 hàng tháng về tình hình triển khai về thư điện tử: athttt@mic.gov.vn.

Cử đầu mối báo cáo và trao đổi chuyên môn với cán bộ đầu mối của Bộ TT&TT trước ngày 30/4/2020. Đầu mối liên hệ: ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục ATTT, Bộ TT&TT, số điện thoại: 0913.235.417, thư điện tử: ntphuc@mic.gov.vn .

Nguồn: Công văn số 1552/BTTTT-CATTT ngày 28/4/2020
ĐV