Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Xây dựng lấy ý kiến Dự thảo Quyết định về việc ban hành Qui định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang

31/08/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2690/VPUBND-KTN ngày 04/6/2019 về việc xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó có nội dung: Chấp thuận nội dung đề xuất của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1283/TTr-SXD ngày 08 tháng 5 năm 2019.  

Nay, Sở Xây dựng đã dự thảo xong Quyết định ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang, để hoàn chỉnh dự thảo trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành theo quy định, Sở Xây dựng đề nghị các sở, ngành và UBND cấp huyện hỗ trợ như sau: 

1. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến góp ý; thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 30/9/2019. 

2. Đề nghị các Sở: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Cục Thuế tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang, Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có ý kiến góp ý trước ngày 10/9/2019.  

3. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

Sở Xây dựng tỉnh An Giang (thông qua Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản): Số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Số điện thoại: 02963 953 620

Đồng thời gửi file mềm về địa chỉ mail: hmduong@angiang.gov.vn 

Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và Sở Xây dựng An Giang (http://soxaydung.angiang.gov.vn).

Rất mong sớm nhận được ý kiến của các đơn vị./.   

Đính kèm văn bản:

Công văn số: 2604/SXD-QLNV/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND ngày 20/8/2007 của UBND tỉnh

Dự thảo Quyết định về việc ban hành Qui định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang

 

các tin khác