Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri về tài trợ kinh phí cho công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

03/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Cử tri tỉnh An Giang gửi tới trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV kiến nghị như sau: Căn cứ khoản 2 Điều 19 Luật Xây dựng năm 2014 “Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch xây dựng”, thì việc các nhà tài trợ cho công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị là cần thiết và phù hợp.

Do quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng không quy định trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu cho chủ đầu tư dự án, chủ thể này chỉ có trách nhiệm lập quy hoạch chi tiết đối với khu vực được giao đầu tư dự án; việc giao chủ đầu tư lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu là các quy hoạch tác động đến cộng đồng dân cư cần thực hiện như thế nào để đảm bảo tính khách quan, minh bạch mà hiện nay các văn bản dưới Luật chưa hướng dẫn. Kiến nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện đối với việc tài trợ kinh phí cho công lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị để tỉnh An Giang triển khai thực hiện theo quy định.  

Ngày 30/7/2020, Bộ Xây dựng có công văn số 3631/BXD-QHKT về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang gửi tới trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV như sau:

Theo Quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2019, Luật Xây dựng năm 2014 thì Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch xây dựng. Đồng thời, cũng quy định cụ thể trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch xây dựng, đô thị đối với từng cấp đồ án quy hoạch. Theo đó, đối với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh và cấp huyện; không quy định chủ đầu tư lập các quy hoạch này (chủ đầu tư chỉ lập quy hoạch chi tiết khu vực được giao đầu tư). 

Do đó, việc tổ chức lập đồ án quy hoạch sử dụng vốn tài trợ cần đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch phải phù hợp với quy định về trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch tại Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị; Điều 22, Điều 24, Điều 29 Luật Xây dựng và sửa đổi, bổ sung tại Điều 28, Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

- Lựa chọn đơn vị tư vấn; lập, thẩm định, lấy ý kiến, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch cần tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; công khai, minh bạch.

Đối với kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang, hướng dẫn thực hiện đối với việc tài trợ kinh phí cho công lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri để phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc hướng dẫn, bổ sung các quy định về sử dụng kinh phí do tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí tuân thủ các quy định pháp luật về quy hoạch, đấu thầu, đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch./.

Lê Thanh Dũng

các tin khác