Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Hướng dẫn Quy trình hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất và hỗ trợ từ nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai

28/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh An Giang vừa ban hành công văn số 781/UBND-KTN, hướng dẫn Quy trình hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất và hỗ trợ từ nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai.

Theo UBND tỉnh, trong những năm gần đây, tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, không theo quy luật ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở vật chất, đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh. Để khắc phục hậu quả thiên tai, chính quyền các cấp ở địa phương đã huy động các nguồn lực hỗ trợ Nhân dân để khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đúng theo quy định hiện hành của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành hướng dẫn Quy trình hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất và hỗ trợ từ nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai, gồm các nội dung cụ thể như sau:

1. Căn cứ thực hiện chính sách hỗ trợ thiệt hại

- Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013;

- Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

- Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai;

- Thông tư Liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra;

- Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh An Giang.

2. Nguồn lực hỗ trợ thiệt hại

Thực hiện theo Luật Phòng chống thiên tai ngày 19/6/2013; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 gồm các nguồn lực sau: Dự phòng ngân sách địa phương, Quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác…

3. Quy trình thực hiện

Khi có thiệt hại do thiên tai xảy ra, căn cứ Điểm b, Khoản 3, Điều 6, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra, trách nhiệm của các cấp, các ngành được quy định, cụ thể như sau:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng kiểm tra (Sau đây viết tắt là Hội đồng), bao gồm: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã, các ban, ngành đoàn thể cấp xã; đại diện Văn phòng Ban Chỉ huy ƯPBĐKH-PCTT&TKCN huyện, thị xã, thành phố (đại diện là lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế, Phòng Kinh tế - Hạ tầng và cán bộ chuyên môn của huyện); Văn phòng Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT&TKCN tỉnh (đại diện là Trạm Thủy lợi trực thuộc Chi cục Thủy lợi); Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Trạm Chăn nuôi - Thú y; Tổ Thủy sản (tùy thuộc vào lĩnh vực thiệt hại sản xuất nông nghiệp) và các phòng chuyên môn khác thuộc cấp huyện do Ủy ban nhân dân xã quyết định mời tham dự theo tình hình thiệt hại cụ thể tại địa phương; đại diện khóm, ấp để lập biên bản xác định mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ cụ thể theo quy định. 

- Nhiệm vụ của Hội đồng:

+ Thống kê, xác định mức độ thiệt hại thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 6, 7, 8 và Khoản 10 phụ lục II kèm theo Thông tư Liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

+ Xác định mức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ thực hiện theo Điều 4 và Điều 5, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ và Khoản 1, Điều 8 Quy chế kèm theo Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh An Giang.

- Hội đồng kiểm tra thiệt hại tại hiện trường, xác định mức độ thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ cụ thể theo các nội dung tại các quy định trên, ghi nhận bằng biên bản.

- Sau khi kiểm tra thiệt hại hiện trường, UBND cấp xã tổng hợp hồ sơ thiệt hại báo cáo đề xuất UBND cấp huyện (thông qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế); đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về tính chính xác của số liệu báo cáo (hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai), hồ sơ gồm:

+ Báo cáo, đề xuất (vị trí, quy mô, đối tượng bị ảnh hưởng, hình ảnh, số liệu thiệt hại, mức độ thiệt hại và nhu cầu kinh phí hỗ trợ…);

+ Biên bản xác định số liệu thiệt hại, mức độ thiệt hại và giá trị thiệt hại có xác nhận của các thành viên trong Hội đồng kiểm tra thiệt hại do Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện:

Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định khi có đầy đủ hồ sơ thiệt hại do UBND cấp xã đề xuất; đồng thời, xem xét sử dụng các nguồn lực của địa phương để thực hiện hỗ trợ theo thẩm quyền: Dự phòng ngân sách địa phương (theo quy định tại Điều 10 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015), Quỹ Phòng, chống thiên tai (theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh An Giang) và các nguồn lực hợp pháp khác…

Sau khi UBND cấp huyện cân đối nguồn lực và thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại, trường hợp ngân sách địa phương có khó khăn không đảm bảo thực hiện, UBND cấp huyện tổng hợp hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (Thông qua Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); đồng thời, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác của số liệu báo cáo (hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ), gồm:

+ Tổng hợp báo cáo chung trên địa bàn cấp huyện (vị trí, quy mô, đối tượng bị ảnh hưởng, hình ảnh, số liệu thiệt hại, mức độ thiệt hại, nguồn lực đã hỗ trợ, khó khăn, đề xuất…);

+ Tổng hợp các biên bản xác định số liệu thiệt hại, mức độ thiệt hại và giá trị thiệt hại của cấp xã đã thực hiện;

+ Các quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện về chi khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó cụ thể kinh phí đã chi hỗ trợ từ các nguồn: Dự phòng ngân sách địa phương, Quỹ Phòng, chống thiên tai và các nguồn lực hợp pháp khác…

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT&TKCN tỉnh) có trách nhiệm thẩm định khi có đầy đủ hồ sơ thiệt hại do huyện cung cấp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chi từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai để hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ kinh phí cho địa phương bị thiệt hại (theo quy định tại Điều 8, Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 13/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh An Giang).

- Trường hợp Quỹ Phòng chống thiên tai không đảm bảo chi hỗ trợ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp số liệu thiệt hại, nhu cầu kinh phí cần hỗ trợ gửi Sở Tài chính xem xét tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Sở Tài chính:

Căn cứ đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, xem xét đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để đáp ứng kịp thời nhu cầu hỗ trợ thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất nông nghiệp do thiên tai gây ra. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo số liệu thiệt hại, nhu cầu kinh phí cần hỗ trợ của tỉnh gửi Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ theo quy định tại Khoản 2, Điều 7, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ.

đ) Quỹ Phòng chống thiên tai:

Cơ quan Quản lý Quỹ chịu trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và thẩm định quyết toán của các địa phương, đơn vị. Đồng thời, thực hiện chế độ thông tin đột xuất và định kỳ kết quả thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo ƯPBĐKH-PCTT&TKCN tỉnh, Sở Tài chính và cơ quan có liên quan để thực hiện công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai./.

BBT

các tin khác