Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị cử tri việc cải cách thủ tục hành chính chính về sách hỗ trợ BHYT đối với người công với cách mạng

05/04/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 30/3/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã có Công văn số 665/SLĐTBXH-VP giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp lần thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

Nội dung thứ nhất, cử tri đề nghị các ngành chức năng của tỉnh có ý kiến với ngành bảo hiểm trong việc cải cách thủ tục hành chính chính về sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người công với cách mạng.

Vấn đề này, theo phân công, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp Sở Lao động- Thương binh Xã hội trả lời. Sở (LĐTBXH) giải trình quy trình liên quan quản lý của ngành:

Căn cứ Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và xã hội quản lý. Tại khoản 1, Điều 6 của thông tư quy định về trình tự lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế đối với đối tượng đan sinh sống tại cộng đồng

“1. Đối với đối tượng đang sinh sống tại cộng đồng:

a) Người làm công tác Lao động - Thương binh và Xã hội cấp xã hoặc người được phân công căn cứ vào Điều 5 của Thông tư này để rà soát, thống kê và lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã duyệt.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã gửi danh sách đã được phê duyệt cho Ủy ban nhân dân cấp huyện (cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện) và cơ quan bảo hiểm xã hội huyện;

c) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được danh sách, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội huyện rà soát, kiểm tra danh sách.

Trường hợp phát hiện sai đối tượng hoặc thông tin của đối tượng không đầy đủ, thì cơ quan chuyên môn về lao động cấp huyện chuyển Ủy ban nhân dân cấp xã lập lại danh sách.

d) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận danh sách, cơ quan bảo hiểm xã hội huyện thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng.

đ) Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện chuyển danh sách kèm theo thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng cho Ủy ban nhân dân cấp xã để bàn giao cho đối tượng.

Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện phải gửi danh sách đối tượng đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện để theo dõi, quản lý.”

Đối chiếu quy định trên, khi người có công, thân nhân người có công thuộc diện được hưởng chế độ bảo hiểm y tế chỉ xuất trình giấy tờ công nhận người có công hoặc quyết định trợ cấp thì người làm công tác Lao động – Thương binh và Xã hội cấp xã sẽ đối chiếu, kiểm tra, lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế và thủ tục được thực hiện theo quy trình tại Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH.

Nội dung thứ hai, thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (Người cao tuổi), sẽ áp dụng cho người từ đủ 80 tuổi trở lên. Do dân số Việt Nam đã bước vào thời kỳ già hóa, dự báo thời gian tới tỷ lệ dân số trên 65 tuổi của Việt Nam chiếm tỷ lệ đáng quan tâm, do đó để góp phần bảo đảm đời sống của Người cao tuổi, bà con cử tri xã An Hảo mong muốn các ngành chức năng tỉnh đề nghị về Trung ương quan tâm xem xét hạ thấp độ tuổi hưởng trợ giúp xã hội đối với Người cao tuổi từ 80 tuổi xuống 75 tuổi. 

Nội dung này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giải trình như sau:

Hiện nay, tỉnh thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho người cao tuổi theo các quy định hướng dẫn sau:

- Luật người Cao tuổi tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

- Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi; 

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật; 

- Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo quy định tại Điều 2, Chương 1 của Luật Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

Theo Khoản 5, Điều 5, Chương 2 của Nghị định 136 /2013/NĐ-CP, người cao tuổi đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng:

a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

c) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.”

Tất cả người cao tuổi thuộc các quy định trên điều được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng theo quy định của Nghị định 136/2013/NĐ-CP.
Ngày 15 tháng 03 năm 2021 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (thay thế Nghị định 136 /2013/NĐ-CP). Nghị định được mở rộng thêm nhóm Người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng như sau:  “Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản 5, Điều 5, Nghị định 20/2021/NĐ-CP đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn” (điểm b, Khoản 5, Điều 5, Chương II của Nghị định 20/2021/NĐ-CP). Chính sách thực hiện từ ngày 01/07/2021.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP trong thời gian tới.

Nội dung thứ ba, hiện nay trên địa bàn xã có 04 ấp thuộc ấp đặc biệt khó khăn, được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân thuộc 04 ấp này. Theo quy định cuối năm 2020 là kết thúc giai đoạn hưởng chính sách ấp đặc biệt khó khăn, do đó người dân sẽ không được cấp BHYT nữa. Hầu hết là người dân tộc Khơme có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên bà con mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, kiến nghị về trên xem xét tiếp tục hỗ trợ thẻ BHYT cho bà con thuộc các ấp đặc biệt khó khăn. 

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành.

Theo Công văn số 19/BDT-PCSDT ngày 22/1/2021 của Ban Dân tộc tỉnh về việc  tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội theo Quyết định 72/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó hướng dẫn: “Các xã, thôn được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017 và Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến khi Quyết định phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025 của cấp có thẩm quyền được ban hành và có hiệu lực”.

Vì vậy, từ ngày 01/01/2021 các ấp đặc biệt khó khăn vẫn tiếp tục được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho đến khi có Quyết định mới của cấp có thẩm quyền ban hành và có hiệu lực. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Dân tộc và các Sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện tuyên truyền chính sách cho người dân.

Nội dung thứ tư, kiến nghị của cử tri ấp Vĩnh Hạ, xã Vĩnh Trung: Hiện nay, đối tượng đang thờ cúng người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở. Để thực hiện tốt phương châm “uống nước nhớ nguồn” mà Đảng và Nhà nước trong những năm qua đặc biệt quan tâm, chú trọng thực hiện chính sách hỗ trợ, bà con cử tri mong muốn ngành chức năng huyện tiếp tục quan tâm hơn nữa, xem xét và tạo mọi điều kiện ưu tiên hỗ trợ nhà ở cho đối tượng này, giúp các gia đình ổn định nơi ở, yên tâm chăm lo phát triển sản xuất nâng cao chất lượng cuộc sống. 

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, tại khoản 4, Điều 4 quy định “Nhà nước có chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ có khó khăn về nhà ở và huy động sự tham gia của xã hội, gia đình người có công với cách mạng”. 

Trong thời gian qua, nhiều chính sách, chế độ về “Đền ơn đáp nghĩa” hỗ trợ cất, sửa nhà cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ được triển khai thực hiện. Gần đây là triển khai, thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Về nguyên tắc, chỉ thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho hộ gia đình mà người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở đó. 

Như vậy, chính sách hỗ trợ nhà ở đến nay vẫn được thực hiện đối với bản thân người có công với cách mạng hoặc thân nhân liệt sỹ đang gặp khó khăn về nhà ở, chưa có quy định về chế độ ưu đãi hoặc hỗ trợ nhà ở đối với người thờ cúng người có công với cách mạng./.

Vũ Hùng

các tin khác