Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh trực thuộc Sở VHTTDL AG

 

Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

 

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ 2022 - 2025

 

Nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (khóa học 2023 - 2026) trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam

 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang

 

Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo danh mục TTHC được thay thế, lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nhiệm vụ liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

 

Công bố danh mục TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng QLNN của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

 

Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hến máu tình nguyện "Hành trình Đỏ" - Tôn vinh Người hiếu máu tiêu biểu năm 2022

 

Ban hành Kế hoạch Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2021 - 2022 tỉnh An Giang

 

Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh An Giang

 

Triển khai thực hiện Đề án "Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đền năm 2030"

 

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022

 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025

 

Công nhận xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2021

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được thay thế, lĩnh vực giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết và chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.