Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang

Lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 10/06/2022

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 438/UBND-KTN ngày 05 tháng 5 năm 2022 về việc xây dựng Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang, các ý kiến vui lòng gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 22 tháng 6 năm 2022.

Văn bản đính kèm:

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang

Công văn số: 1651/STNMT-KSN&BĐKH lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang

 

các tin khác