Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ (lần 2)

Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ (lần 2)

Ngày đăng: 24/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND.

Theo Công văn số 887/VPUBND-KTN ngày 03/3/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, UBND tỉnh có giao cho Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND. 

Ngày 06/5/2021, Sở Công Thương có Công văn số 612/SCT-QLTM về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ (lần 1). Qua tổng hợp của 23 đơn vị: có 17 đơn vị thống nhất và 6 đơn vị góp ý. Sở Công Thương đã hoàn chỉnh dự thảo theo các đơn vị góp ý.

Để dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh phù hợp với các quy định trung ương, trong thời gian qua Sở Công Thương chờ Chính phủ ban hành Quy định hoạt động và quản lý hoạt động vào ban đêm của các loại hình chợ, siêu thị, TTTM, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh theo Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam. Theo đó Chính phủ có giao cho Bộ Công Thương sớm đề xuất trình Chính phủ ban hành Quy định hoạt động và quản lý hoạt động vào ban đêm của các loại hình chợ, siêu thị, TTTM, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh tổng hợp trong Quý II/2021 để làm cơ sở cho các địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay trung ương vẫn chưa ban hành quy định này.

Do đó, để hoàn chỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang trước khi trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. Sở Công Thương lấy ý kiến (lần 2) đề nghị Quý cơ quan, đơn vị góp ý bằng văn bản để Sở Công Thương tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo Quyết định. Trong quá trình thực hiện góp ý, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành chỉ đạo phòng chuyên môn và các đơn vị có liên quan lấy ý kiến thêm các Ban quản lý và doanh nghiệp đang kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn.

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND trên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo đúng quy định để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

Thông tin góp ý vui lòng gửi về Sở Công Thương (Phòng Quản lý Thương mại) trước ngày 05/12/2021  theo địa chỉ: Số 10 Lê Triệu Kiết, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; Email: sctphongqltm@gmail.com và phammynga91@gmail.com; Điện thoại: 02963 956 701 hoặc 0949 990 789 (gặp Mỹ Nga)./.

Văn bản góp ý đính kém:

Cônng văn số:2057/SCT-QLTM Lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ (lần 2)

Tờ trình Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy định về tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ và việc sử dụng, thuê điểm kinh doanh tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang 

các tin khác