Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Kế hoạch học tập chuyên đề “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

An Giang: Kế hoạch học tập chuyên đề “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Ngày đăng: 19/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021, chuyên đề “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Theo đó, nội dung và hình thức thực hiện là: Tổ chức học tập theo chuyên đề năm 2021 “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”: Từng cơ quan, địa phương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, các nội dung cơ bản, chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn cơ quan; mỗi cán bộ, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả với cơ quan, đơn vị; Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ; tích cực đổi mới công tác quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 16/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 547/KH-UBND ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh về “tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh và phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại và giải quyết triệt để những phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất để giải quyết kịp thời các vướng mắc của nhân dân, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; Đề ra giải pháp phát động và động viên cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, trên địa bàn tham gia học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng cấp và các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội, triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh với những hình thức và nội dung phù hợp, gắn với từng nhóm đối tượng, đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, đồng bào có đạo, đồng bào các dân tộc; Thực hiện tốt nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn: Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 572/KH-UBND ngày 07/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021” trên địa bàn tỉnh An Giang đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện; kịp thời nêu gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, không trung thực.

Thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ; báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm trong xử lý công việc, với tổ chức, người dân, vi phạm đạo đức nghề nghiệp; thường xuyên tổ chức kiểm tra, sơ kết đánh giá tình hình triển khai, những ưu điểm, khuyết điểm, đề ra giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tế của đơn vị, địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực... ./.

Nguồn: Kế hoạch số 429/KH-UBND, ngày 15/7/2021
Minh Thư