Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Chú trọng biểu dương, khen thưởng người đang trực tiếp lao động, sản xuất

Chú trọng biểu dương, khen thưởng người đang trực tiếp lao động, sản xuất

Ngày đăng: 06/12/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 2974/HD-BTĐKT, hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, để kịp thời biểu dương, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng thực sự là tấm gương tiêu biểu, được lựa chọn công khai, dân chủ từ cơ sở hoặc được phát hiện qua các phương tiện thông tin đại chúng trong các lĩnh vực học tập, công tác, lao động, sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Việc biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu phải được tổ chức đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Đối tượng biểu dương, khen thưởng: là các tập thể và cá nhân là người Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, đều được xem xét biểu dương, khen thưởng theo quy luật của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tiêu chuẩn khen thưởng: Hướng dẫn quy định khen thưởng hằng năm và khen thưởng vào dịp sơ kết và tổng kết.

Khen thưởng hằng năm đối với tập thể: Là tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, được cấp có thẩm quyền xem xét, giới thiệu, đạt các tiêu chuẩn sau:

Tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo và hiệu quả của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân;

Tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều gương điển hình tiêu biểu được học tập và nhân rộng;

Tập thể xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai thực hiện có hiệu quả;

Tập thể được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nếu là tổ chức Đảng, phải được công nhận Chi bộ, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Khen thưởng hằng năm đối với cá nhân: Cá nhân được biểu dương, khen thưởng chủ yếu là người đang trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu và phục vụ chiến đấu; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được bình chọn từ cơ sở hoặc được phát hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

Có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị;

Có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc có nhiều sáng kiến có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực… đóng góp vào sự nghiệp phát triển KT-XH, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giữ vững an ninh, quốc phòng của địa phương, đơn vị.

Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nếu là đảng viên phải được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Khen thưởng vào dịp sơ kết và tổng kết:

Đối với tập thể: Tập thể được biểu dương, khen thưởng là tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết, được cấp có thẩm quyền xem xét giới thiệu và đạt các tiêu chuẩn sau:

Tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo và hiệu quả của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân;

Tạo được sự chuyển biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có nhiều gương điển hình tiêu biểu được học tập và nhân rộng;

Tập thể xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Liên tục hằng năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nếu là tổ chức đảng thì Chi bộ, Đảng bộ phải được công nhận liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm (đối với khen thưởng sơ kết 3 năm) hoặc 02 năm (đối với khen thưởng sơ kết 5 năm) hoặc 4 năm (đối với khen thưởng tổng kết 10 năm) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đối với cá nhân: Cá nhân được biểu dương, khen thưởng chủ yếu là người đang trực tiếp lao động, sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu và phục vụ chiến đấu; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được bình chọn từ cơ sở hoặc được phát hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và đạt các tiêu chuẩn sau đây:

Có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị;

Có hành động và việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc có nhiều sáng kiến có giá trị đem lại hiệu quả thiết thực… đóng góp vào sự nghiệp phát triển KT-XH, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giữ vững an ninh, quốc phòng của địa phương, đơn vị;

Hằng năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nếu là đảng viên hằng năm liên tục được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm (đối với khen thưởng sơ kết 3 năm) hoặc 02 năm (đối với khen thưởng sơ kết 5 năm) hoặc 4 năm (đối với khen thưởng tổng kết 10 năm) được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

* Hình thức biểu dương: 

Tổng Bí thư gửi thư khen, biểu dương đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất, có chuyển biến rõ nét trong việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương;

Bí thư tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương gửi thư khen, kịp thời biểu dương đối với những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của bộ, ngành, địa phương;

Biểu dương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Báo chí, phát thanh, truyền hình.

* Hình thức khen thưởng:

Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và tương đương cho tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu được tuyên dương ở cấp mình;

Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quang ngang Bộ, Ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và

Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp tỉnh cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương ở cấp mình;

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba cho một số tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong số các tập thể, cá nhân được tham dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương của cấp Trung ương vào dịp sơ kết, tổng kết Chỉ thị 05-CT/TW.

Hướng dẫn nêu rõ về hồ sơ, thủ tục, kinh phí khen thưởng; việc tổ chức gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Quốc Hùng