Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Công đoàn sẽ khen thưởng theo định kỳ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW

Công đoàn sẽ khen thưởng theo định kỳ cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW

Ngày đăng: 26/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành Hướng dẫn số 67/HD-LĐLĐ tỉnh về khen thưởng chuyên đề Toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” triển khai đến các cấp công đoàn.

Đặc biệt, đây là nội dung đã được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đưa vào nội dung khen thưởng thi đua chuyên đề theo định kỳ hàng năm. 

Responsive image

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú trao tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 05 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW

Quán triệt sâu rộng đến cả người lao động tại các doanh nghiệp.

Theo đó, các cấp Công đoàn xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức học tập, tuyên truyền, quán triệt Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm đến đoàn viên, người lao động vào các dịp lễ, kỷ niệm theo tài liệu hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Thời hạn hoàn thành xây dựng kế hoạch học tập Chuyên đề toàn khóa vào tháng 12/2021, chuyên đề hàng năm vào quý IV hàng năm. Riêng đối với đoàn viên, người lao động khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước do Ban Chấp hành CĐCS triển khai với hình thức phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc thành công việc tự giác, thường xuyên của đoàn viên, người lao động, người đứng đầu ở các cấp công đoàn; trước hết là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn các cấp. Việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Lãnh đạo chủ chốt các cấp công đoàn phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đưa việc học tập chuyên đề vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị“Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; gắn với nhiệm vụ “Công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân…”; nâng cao trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo phương châm “ở đâu có Công đoàn cơ sở khó, có Công đoàn cấp trên hỗ trợ”; gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở các cấp công đoàn.

Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ở các cấp công đoàn theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, học đi đôi với làm theo, “Cán bộ công đoàn phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và bàn bạc với công nhân”. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt ở các cấp công đoàn.

Sau học tập, nghiên cứu chuyên đề, mỗi đoàn viên, người lao động có chương trình đăng ký phấn đấu hàng năm, liên hệ bản thân, lựa chọn, đăng ký nội dung cụ thể về học tập và làm theo Chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; cuối năm báo cáo kết quả thực hiện gắn với kiểm điểm, đánh giá chất lượng, xếp loại đảng viên, đoàn viên Công đoàn.

Chú trọng khen thưởng đối tượng lao động trực tiếp sản xuất

Không như Quy chế khen thưởng các chuyên đề thi đua hàng năm của tổ chức Công đoàn; chuyên đề này Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh sẽ tặng Bằng khen cho tổ chức Công đoàn các cấp, cán bộ, đoàn viên công đoàn, đặc biệt nhấn mạnh đối tượng công nhân lao động trực tiếp sản xuất.

Theo đó, các tập thể, cá nhân được khen thưởng phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau

Đối với tập thể: Triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc toàn khóa và hàng năm. Thực hiện tốt nhiệm vụ “Công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân”.

 Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chuyên đề; chủ động đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc vào chương trình, kế hoạch công tác của các cấp công đoàn, cơ quan, đơn vị; có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong tổ chức, triển khai việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu thi đua được giao; có nhiều mặt nổi trội, xuất sắc hơn so với các cơ quan, đơn vị, địa phương khác; có các giải pháp, sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; được các cấp có thẩm quyền tuyên dương, khen thưởng.

 Triển khai nghiêm túc việc xây dựng và thực hiện bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu hàng năm của cán bộ, đoàn viên công đoàn. Cơ quan, đơn vị có trên 70% cán bộ, đoàn viên công đoàn (trong đó có 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý) thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương toàn diện trong tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và thực hiện nhiệm vụ công tác được giao. Không có các cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không có cá nhân vi phạm khuyết điểm đến mức phải thi hành kỷ luật; có các gương điển hình tiêu biểu được xây dựng.

Hai năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, nếu có tổ chức đảng thì phải đạt danh hiệu Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh (tính cả năm đề nghị khen thưởng).

Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng đã được tặng Giấy khen của Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở về thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đối với cá nhân có chương trình đăng ký phấn đấu hàng năm về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được cấp uỷ đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị công nhận; có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống lành mạnh; giản dị; có hành động và việc làm gương mẫu cụ thể, thiết thực, hiệu quả ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đối với đoàn viên là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị -  xã hội: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có ít nhất 01 sáng kiến cấp cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen, giải thưởng, sáng kiến từ công đoàn cấp tỉnh, ngành hoặc tương đương trở lên.

Đối với đoàn viên là viên chức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có ít nhất 01 sáng kiến cấp cơ sở; hoặc được nhận bằng khen, giấy khen, giải thưởng, sáng kiến từ công đoàn cấp tỉnh hoặc tương đương trở lên; tham gia tích cực các phong trào thi đua của ngành; thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” đối với đoàn viên ngành Giáo dục; nâng cao y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh đối với đoàn viên ngành Y tế.

Đối với công nhân lao động: tích cực tham gia lao động sản xuất gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, có ít nhất 01 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, được công đoàn cấp tỉnh hoặc tương đương biểu dương, khen thưởng; quan tâm, giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ.

Đối với cán bộ công đoàn: tôn trọng, gần gũi, thấu hiểu đoàn viên, người lao động; chăm lo lợi ích và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động; tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, luôn làm gương trước để mọi người noi theo; có tư duy độc lập, sáng tạo, diễn đạt chân thực, trong sáng, mộc mạc, dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với đoàn viên, người lao động; ứng xử văn hóa, tinh tế, có lý có tình; cần kiệm liêm chính, hài hòa, giản dị, gần gũi, mỗi việc làm, mỗi hành động đều chứa đựng ý nghĩa giáo dục; đối với cán bộ công đoàn cơ sở phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và bàn bạc với công nhân.

Nếu là đảng viên, hai năm liên tục được công nhận là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng đã được tặng Giấy khen của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở về thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài việc tặng Bằng khen LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh sẽ đề xuất khen thưởng cấp Tổng Liên đoàn và cấp Nhà nước đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các tập thể. Và sau 05 năm sẽ tổ chức tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào dịp (19/5).

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn hướng dẫn Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có chất lượng, đạt hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, đánh giá Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm gắn với  nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn../.

Cẩm Tú