Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 tỉnh An Giang

Kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020 tỉnh An Giang

Ngày đăng: 19/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 30/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 153/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016 – 2020.

Mục tiêu tổng quát nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, xây dựng Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến thống nhất từ trung ương đến địa phương; nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin quốc gia và xác thực điện tử; phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) thông qua việc phát triển các Khu công nghệ thông tin trọng điểm và các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm.

Sau 5 năm triển khai thực hiện, tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả khả quan:

Về công tác quản lý thực hiện Chương trình: Công tác phối hợp giữa tỉnh với các bộ, ngành trung ương; giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh trong tổ chức thực hiện các dự án, nhiệm vụ của Chương trình được thuận lợi. Bộ, ngành trung ương đã ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn nhằm hỗ trợ địa phương thực hiện; Các cơ quan trong nội bộ tỉnh trên cơ sở các chỉ tiêu đề ra và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành tổ chức thực hiện tại cơ quan. Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch định kỳ và đột xuất kiểm tra tình hình ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị. Việc kiểm tra nhằm hỗ trợ các cơ quan thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc và giải quyết, tháo gỡ.

Về công tác chỉ đạo, điều hành: UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn theo quy định của bộ, ngành, trung ương giúp công tác điều hành, quản lý thực hiện Chương trình đạt hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Về cơ chế tổ chức thực hiện: Việc tổ chức thực hiện được triển khai đồng bộ, hiệu quả, các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông để thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Kết quả mức độ hoàn thành các mục tiêu của Chương trình (tính đến thời điểm 31/12/2020), tỉnh An Giang hoàn thành 08/10 mục tiêu Chương trình đặt ra, đạt tỉ lệ 80%.

Thông qua Chương trình đã mang lại nhiều lợi ích đối với lĩnh vực ứng dụng CNTT, cụ thể như:

Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung của tỉnh (LGSP) được xây dựng phục vụ kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin một cửa tỉnh với các phần mềm quản lý chuyên ngành trong nội bộ tỉnh và kết nối với các phần mềm, hệ thống quản lý chuyên ngành của các Bộ, ngành, Trung ương thông qua Trục kết nối liên thông quốc gia (NGSP) giúp cán bộ một cửa thuận tiện và giảm thời gian trong việc nhập liệu vào các hệ thống phần mềm khác nhau, lãnh đạo tỉnh giám sát, theo dõi tình hình tiếp nhận, xử lý hồ sơ của các cơ quan, đơn vị.

Kết nối trục liên thông LGSP tỉnh với trục liên thông quốc gia (NGSP) trong mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ kết nối, khai thác CSDL quốc gia về dân cư phục vụ công tác kiểm tra, xác minh thông tin người dân khi thực hiện nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

Cổng dịch vụ công tỉnh đã cung cấp đầy đủ danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo quy định nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp trong việc đăng ký dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian đi lại, giấy tờ, hạn chế tiếp xúc nơi đông người.

Đã triển khai chính thức dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang từ ngày 01/6/2021.

Đối với hoạt động bảo đảm an toàn thông tin của cơ quan: Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên thông qua các cuộc hội nghị, tập huấn, đào tạo …. qua đó nâng cao nhận thức đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.  Các văn bản hướng dẫn, bản tin ATTT được ban hành, phổ biến rộng rãi về tình hình và các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với cán bộ, công chức viên chức; Về hành lang pháp lý: tỉnh đã ban hành Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang và các đơn vị, địa phương cũng đã có quy chế đảm bảo an toàn thông tin riêng trên cơ sở quy chế chung của tỉnh.

Về kỹ thuật và công nghệ: Năm 2017, tỉnh đã đầu tư nâng cấp, bổ sung các thiết bị tường lửa, an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu. Ngoài ra, theo hướng dẫn của Cục BĐTW, Bộ TTTT, Sở TT&TT đã tham mưu triển khai tái cấu trúc mạng truyền số liệu chuyên dùng và đầu tư thiết bị tường lửa cho các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai phần mềm virus tập trung cho 100% máy tính của cơ quan, đơn vị. Ứng dụng chứng thư số để ký số văn bản khi gửi, nhận trên môi trường mạng. Kiện toàn, tăng cường năng lực cho các thành viên Đội ứng cứu sự cố về bảo vệ an toàn, an ninh thông tin; tăng cường chia sẻ, học tập kinh nghiệm để kịp thời ngăn chặn các nguy cơ xảy ra.

Được Trung ương quan tâm, phân bổ kinh phí cho tỉnh triển khai chương trình; Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo UBDN tỉnh; các cấp lãnh đạo tỉnh quan tâm, ủng hộ và cấp kinh phí hàng năm của tỉnh để thực hiện đó là những điều kiện thuận lợi.

Tuy nhiên vẫn còn tồn tại hạn chế như chưa thống nhất để có định mức tỷ lệ ngân sách cho triển khai, nâng cấp, duy trì ứng dụng CNTT; Tỉ lệ chi cho CNTT trên địa bàn tỉnh còn thấp hơn mức chi tối thiểu 1% trên tổng số ngân sách của tỉnh; Việc kết nối liên thông giữa Hệ thống thông tin một cửa tỉnh với các hệ thống phần mềm chuyên ngành của Bộ, ngành trung ương đã mang lại nhiều hiệu quả, lợi ích tuy nhiên vẫn có một số bộ ngành chưa tích hợp hệ thống chuyên ngành vào Trục liên thông quốc gia (NGSP) để địa phương kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu (Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Kế hoạch Đầu tư)./.

ĐV
Nguồn: Báo cáo số 234/BC-STTTT ngày 14/10/2021