Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Phát động phong trào thi đua Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Phát động phong trào thi đua Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày đăng: 07/04/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 06/4/2021, UBND tỉnh bân hành kế hoạch phát động phong trào thi đua Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang.

Mục đích nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tỉnh với tinh thần đoàn kết, chủ dộng, sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân tạo khí thế thi đua sôi nổi phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần hoàn thành công tác Tổng điều tra. Phát huy vai trò của từng tập thể, cá nhân đồng thời tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, các giám sát viên, tổ trưởng và điều tra viên góp phần thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra.

Đồng thời, động viên, khích lệ tinh thần hăng say của mỗi tập thể, cá nhân tham gia vào công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Thông qua phong trào thi đua tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Theo đó, đối tượng thi đua đối với tập thể, bao gồm: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, Tổ thường trực Tổng điều tra cấp tỉnh, cấp huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác Tổng điều tra. Đối với cá nhân, bao gồm: Tất cả các lực lượng tham gia thực hiện công tác Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh như sau: Thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp: tỉnh, huyện, xã; thành viên Tổ thường trực Tổng điều tra cấp tỉnh, cấp huyện; tổ trưởng, điều tra viên, giám sát viên và các cá nhân có những thành tích tiêu biểu đóng góp cho sự thành công của cuộc Tổng điều tra. 

Nội dung thi đua thực hiện tốt Phương án Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang, ban hành kèm theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh.

Hình thức khen thưởng tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 23 tập thể, gồm: Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện và Tổ Thường trực: 05 tập thể; Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã: 15 tập thể; Cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia Tổng điều tra: 03 tập thể.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 79 cá nhân, gồm: Thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh: 03 cá nhân; Thành viên Tổ thường trực Tổng điều tra cấp tỉnh: 06 cá nhân; Thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện: 06 cá nhân; Thành viên Tổ thường trực Tổng điều tra cấp huyện: 09 cá nhân; Thành viên Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã: 15 cá nhân (mỗi đơn vị cấp huyện chọn 01 hoặc 02 cá nhân); Điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên, quản trị viên: 40 cá nhân. 

Tiêu chuẩn khen thưởng tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thời gian bắt đầu từ ngày 15/02/2021 đến hết ngày 30/5/2022.

Nguồn: Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 06/4/2021
GP