Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lýUDCNTT, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung trong hoạt động của CQNN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Quản lýUDCNTT, khai thác, sử dụng, kết nối và chia sẻ dữ liệu số các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung trong hoạt động của CQNN

Ngày đăng: 26/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 18/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND. Quyết định có hiệu lực từ ngày 29 tháng 11 năm 2021. Theo đó, nội dung Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều 2: “13. Web Services: là các chương trình, ứng dụng hoạt động trên nền tảng Web; có thể tương tác, trao đổi dữ liệu qua các giao thức, chuẩn mở như: HTTP/HTTPS, XML, SOAP, RESTful.”.

2. Bổ sung khoản 19 vào Điều 2: “19. API viết tắt của Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng): là các phương thức, giao thức kết nối các ứng dụng khác nhau theo quy ước hoặc tiêu chuẩn nhất định”.

3. Sửa đổi, bổ sung điểm e và điểm i khoản 1 Điều 9: “e) Hệ thống thông tin báo cáo, tổng hợp dữ liệu động;  i) Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh An Giang (LGSP);”.

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 12: “1. Việc kết nối, liên thông giữa các phần mềm, ứng dụng dùng chung tại khoản 1 Điều 9 Quy chế này với hệ thống thông tin của Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác và cơ sở dữ liệu quốc gia được kết nối thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) và Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh An Giang (LGSP) đảm bảo phù hợp với Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.”.

5. Bổ sung khoản 3 vào Điều 12: “3. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh An Giang (LGSP) xây dựng và cung cấp API phục vụ tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, phần mềm, ứng dụng được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Quy chế này.”.

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 4 Điều 14: “1. Mỗi CBCC-VC của các cơ quan, đơn vị ứng dụng CNTT trong công việc được trang bị một bộ máy tính cá nhân để sử dụng hoặc trang bị máy tính xách tay phục vụ xử lý công việc từ xa theo yêu cầu công việc của cơ quan, đơn vị; cấu hình máy tính được lựa chọn phù hợp với tính chất, yêu cầu của phần mềm ứng dụng phục vụ xử lý công việc. Tiêu chuẩn và định mức sử dụng máy móc, thiết bị theo quy định của pháp luật hiện hành; 4. Mỗi CBCC-VC chuyên trách hoặc phụ trách về công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị được trang bị một bộ máy tính xách tay để linh động xử lý công việc và tập huấn chuyên môn; cấu hình máy tính được lựa chọn phù hợp với tính chất, yêu cầu của phần mềm ứng dụng phục vụ xử lý công việc.”.

7. Bổ sung khoản 6 vào Điều 14: “6. Việc đầu tư, thuê, mua sắm các thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Điều này được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ. Các sản phẩm được đầu tư, thuê, mua sắm phải ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước và tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 40/2020/TT-BTTTT ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.”.

8. Bổ sung khoản 13, khoản 14 vào Điều 18: “13. Phát triển, mở rộng, nâng cấp Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh An Giang (LGSP) phục vụ việc kết nối, liên thông, khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, cơ sở dữ liệu trong nội bộ tỉnh và với các hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác; 14. Chủ trì hướng dẫn và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung được quy định tại Quy chế này.”.

Nguồn: Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 18/11/2021
ĐV