Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Quyết định - Quy hoạch - Kế hoạch

Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở GTVT tỉnh An Giang (10/01/2022)

 

Tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ (07/01/2022)

 

Phê duyệt quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2026 (07/01/2022)

 

Quy định phân cấp trong quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang (06/01/2022)

 

Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang (04/01/2022)

 

Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang (04/01/2022)

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND (31/12/2021)

 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ (28/12/2021)

 

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang (28/12/2021)

 

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng QLNN của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang (24/12/2021)