Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

23/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ Công văn số số 1888/BXD-HĐXD ngày 26 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Căn cứ Công văn số 243/UBND-NC ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản QPPL năm 2021.

Nhằm đảm bảo phù hợp theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đến nay, Sở Xây dựng đã hoàn thành dự thảo Quyết định ban hành Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang thay thế Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh An Giang ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh An Giang. 

Theo Khoản 2 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định “Văn bản quy phạm pháp luật phải quy định cụ thể nội dung cần điều chỉnh, không quy định chung chung, không quy định lại các nội dung đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác”. Do đó, Sở Xây dựng đã dự thảo quy định hướng dẫn thực hiện theo các Điều của Thông tư, Nghị định và Luật; không quy định chi tiết lại những nội dung đã được quy định trong Thông tư, Nghị định và Luật như Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 và Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh (Đối với trình tự thủ tục thực hiện cấp giấy phép xây dựng sẽ được chi tiết trong Bộ thủ tục hành chính). 

Văn bản đính kèm:

Công văn số:2489/SXD-QH về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

Quy định  Về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác