Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang

10/06/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Quyết định số 330/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 330), Sở Tư pháp đã xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang (gọi tắt là dự thảo Quyết định). 

Để bảo đảm trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 37 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Tư pháp đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (www.angiang.gov.vn) trong thời gian ít nhất 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến. 

Văn bản góp ý đính kèm:

Công văn số:835/STP-BTTP đề nghị đăng toàn văn dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang

Tờ trình Dự thảo Quyết định ban hành Quy định tiêu chí thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác