Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định đối tượng, tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ đối với cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại khóm, ấp

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định đối tượng, tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ đối với cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại khóm, ấp

05/11/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ trẻ em bị xâm hại và cộng tác viên bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Công văn số 5932/VPUBND-KGVX ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật triển khai Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Quyết định quy định đối tượng, tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ đối với cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang với hình thức văn bản quy phạm pháp luật (có đính kèm Quyết định).

Văn bản góp ý đính kèm:

Công văn số: 2774/SLĐTBXH-TE-BĐG V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định đối tượng, tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ đối với cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại khóm, ấp

Dự thảo Quyết định  Về việc quy định đối tượng, tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ đối với cộng tác viên bảo vệ trẻ em tại khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác