Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về trình tự, nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng và hồ sơ minh chứng, điều kiện của các đối tượng để được hưởng CSHT...

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về trình tự, nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng và hồ sơ minh chứng, điều kiện của các đối tượng để được hưởng CSHT...

27/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Công văn số 2405/VPUBND-KTN ngày 21/05/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh năm 2021, trong đó: “Chấp thuận xây dựng Quyết định quy định về trình tự, thủ tục xét duyệt và tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang như nội dung đề xuất của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1327/TTr-SXD ngày 11/5/2021 và Sở Tư pháp tại Công văn số 694/STP-XDKT&TDTHPL ngày 19/5/2021”. Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định về trình tự, nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng và hồ sơ minh chứng, điều kiện của các đối tượng để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang, thay thế Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục xét duyệt và tiêu chí lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang và Sở Xây dựng đã có Công văn số 2903/SXD-QLN&HTKT ngày 01/9/2021 gửi các đơn vị về việc lấy ý kiến dự thảo Quyết định (lần 1) thời hạn góp ý là hết ngày 22/9/2021 tuy nhiên đến nay Sở Xây dựng chưa nhận được góp ý của Quý đơn vị.

Để hoàn chỉnh dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành theo quy định, Sở Xây dựng đề nghị các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh có văn bản ý kiến góp ý dự thảo Quy định về trình tự, nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng và hồ sơ minh chứng, điều kiện của các đối tượng để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 01/10/2021

Văn bản góp ý đính kèm:

Công văn số:3193 /SXD-QLN&HTKT Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về trình tự, nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng và hồ sơ minh chứng, điều kiện của các đối tượng để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy định về trình tự, nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng và hồ sơ minh chứng, điều kiện của các đối tượng để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang 

các tin khác