Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội

24/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4925/VPUBND -TH ngày 20/9/2021 về việc đồng ý chủ trương giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Quyết định bãi bỏ quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, đồng thời hoàn thành việc lấy ý kiến đóng góp của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đến nay, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh đã được hoàn chỉnh. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải Văn bản dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh với nội dung cụ thể văn bản như sau:

1. Tên gọi

Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội.

2. Sự cần thiết ban hành

Ngày 30 tháng 9 năm 2005, UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 2716/2005/QĐ-UBND phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động và Xã hội tỉnh An Giang (sau đây viết tắt là Quyết định số 2716/2005/QĐ-UBND). Ngày 10 tháng 10 năm 2005, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2808/2005/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động và Xã hội tỉnh An Giang (sau đây viết tắt là Quyết định số 2808/2005/QĐ-UBND).

Trên cơ sở Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới; Công văn số 2421/LĐTBXH-PCTNXH ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chuyển đổi mô hình Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội sang Cơ sở điều trị cai nghiện tự nguyện. Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 3796/QĐ-UBND thành lập Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh và Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội tỉnh. Ngày 10 tháng 12 năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của Cơ sở cai nghiện ma túy công lập.

Căn cứ các văn bản pháp luật ban hành nêu trên, Quyết định số 2716/2005/QĐ-UBND và Quyết định số 2808/2005/QĐ-UBND không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và việc ban hành quyết định bãi bỏ 02 quyết định nêu trên là cần thiết.

3. Nội dung chính của dự thảo Quyết định

- Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định:

1. Quyết định số 2716/2005/QĐ-UBND ngày 30/9/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động và Xã hội tỉnh An Giang.

2. Quyết định số 2808/2005/QĐ-UBND ngày 10/10/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động và Xã hội tỉnh An Giang.

- Điều 2. Hiệu lực thi hành

- Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.

4. Thời gian dự kiến ban hành

Tháng 10 năm 2021

5. Cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp

- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp

Văn bản Góp ý đính kèm:

Công văn số:2346/SLĐTBXH-PCTNXH đề nghị đăng tải Văn bản dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Dự thảo TỜ TRÌNH Dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội 

 

các tin khác