Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến nhân dân và các ngành liên quan các trường hợp đề nghị truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và khen thưởng cấp Nhà nước

Lấy ý kiến nhân dân và các ngành liên quan các trường hợp đề nghị truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và khen thưởng cấp Nhà nước

01/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng; Thực hiện quy định tại Khoản 10, Điều 45 Nghị định số Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ và Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ; 

Theo hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước của các Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) đã tổng hợp và thẩm định đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định;

Để có cơ sở tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét trình khen thưởng đúng đối tượng, thành tích theo quy định đối với các các trường hợp đề nghị truy tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, khen thưởng cấp Nhà nước. Do đó, để việc khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chính xác, phát huy tác dụng trước khi thông qua Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét duyệt. 

Đề nghị quý cơ quan cho ý kiến về việc chấp hành các quy định của pháp luật như nội dung nêu trên đối với các trường hợp đề nghị truy tặng Danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, khen thưởng cấp Nhà nước và cập nhật đăng tải danh sách để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với các trường hợp đề nghị khen thưởng cụ thể sau:

I. Truy tặng Danh hiệu Vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”: 02 Bà mẹ;

II. Huân chương Lao động Hạng nhất: 01 tập thể;

III. Huân chương Lao động Hạng ba: 01 tập thể và 06 cá nhân;

IV. Huân chương Lao động Hạng ba (đột xuất): 01 cá nhân;

V. Cờ Thi đua của Chính phủ: 07 tập thể

VI. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 04 tập thể và 78 cá nhân.

 (Có danh sách kèm theo bên dưới)

Văn bản góp ý đính kèm:

Công văn số: 28/HĐ.TĐKT lấy ý kiến nhân dân và các ngành liên quan các trường hợp đề nghị truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và khen thưởng cấp Nhà nước

các tin khác