Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 41

Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 41

28/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Thông báo số 39/TB-HĐND ngày 27/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tháng 8 năm 2021. Theo đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: “Đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Sở Tư pháp rà soát, chuẩn bị kỹ nội dung, đảm bảo trình tự thủ tục, điều kiện, cơ sở pháp lý để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết mới thay thế hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung này trong Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 ...”.

Căn cứ Công văn số 1038/UBND-TH ngày 21/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện nay, Sở Tài chính đã dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang.

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan tham gia ý kiến cho bản dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Văn bản góp ý đính kèm:

Công văn số:2726 /STC-TCĐT tham gia ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang

Dự thảo Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang

Dự thảo Tờ trình Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 41/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 – 2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang

 

các tin khác