Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định phân cấp trong quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định phân cấp trong quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh

14/09/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện nhiệm vụ tại văn bản số 4746/VPUBND-KTN ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh về việc phân cấp trong quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh; trong đó “Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan thực hiện theo quy định, thời gian dự kiến ban hành trong quý IV/2021“.

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019.

Căn cứ Nghị định 85/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc.

Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo Quyết định “Quy định phân cấp trong quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang” (đính kèm dự thảo Quyết định). Để có cơ sở tổng hợp gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định; Sở Xây dựng gửi dự thảo Quý cơ quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý dự thảo Quyết định, tạo điều kiện để Sở Xây dựng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các ý kiến góp ý bằng văn bản, đề nghị gửi về Sở Xây dựng theo địa chỉ: Số 99 Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên (hoặc qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử VNPT – iOffice) trước ngày 23/9/2021 để tổng hợp và hoàn thiện theo quy định.

Văn bản góp ý đính kèm:

Công văn số:3024/SXD-QH lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định phân cấp trong quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh

Dự thảo Quyết định Quy định phân cấp trong quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang

Các  văn bản liên quan

các tin khác