Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

27/10/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Để công tác tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo cơ sở pháp lý trong quản lý ngành Nội vụ tại địa phương, Sở Nội vụ đã dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2021/TT-BNV, và để hoàn thiện dự thảo Quyết định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành, đảm bảo quy định về trình tự, thủ tục trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Sở Nội vụ trân trọng đề nghị các đơn vị nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ; Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015; Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Văn bản góp ý đính kèm:

Công văn số: 1778/SNV-VP V/v góp ý dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

Tờ trình Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang

các tin khác