Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

15/07/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Theo Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 27/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp trong quý III năm 2021.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang. Các dự thảo được căn cứ vào chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Tư pháp tại  Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Để các dự thảo được hoàn chỉnh trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành theo đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Sở Tư pháp trân trọng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Sở, Ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố có ý kiến đóng góp đối với các dự thảo nêu trên (Dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định đính kèm Công văn này).

Văn bản đính kèm:

Công văn số:1009/STP-VP lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang

Tờ trình Dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang -lần 1

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh An Giang -lần 1

các tin khác