Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND về quy định phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND về quy định phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể

02/08/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Hiện nay trên địa bàn tỉnh An Giang có 87 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng; trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 28 di tích quốc gia và 57 di tích cấp tỉnh. Bên cạnh đó, do An Giang có 4 dân tộc cùng sinh sống nên kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của các cộng đồng dân tộc An Giang cũng hết sức phong phú và đa dạng. Đây là những tài sản quý của tỉnh nhà, góp phần quan trọng trong việc khẳng định bản sắc văn hóa địa phương, cũng như là nguồn tiềm năng to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.   

Nhằm thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh nhà, năm 2012 UBND tỉnh An Giang đã ban hành quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 11/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh An Giang, nhằm phân cấp quản lý cho các sở ngành, địa phương, giúp công tác quản lý và bảo vệ di sản văn hóa đi vào nề nếp và đạt hiệu quả cao. 

Thực hiện Công văn số 243/UBND-NC ngày 23/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng dự thảo Tờ trình và Quyết định thay thế Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 11/10/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh An Giang (Đính kèm dự thảo).

Lý do thay thế Quyết định 38/2012/QĐ-UBND ngày 11/10/2012:

Hiện nay, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật từ Trung ương đến địa phương ngày càng hoàn thiện, nhiều Nghị định, thông tư liên quan lĩnh vực di sản văn hóa được điều chỉnh, sửa đổi bổ sung. Theo đó, các nội dung quy định tại Quyết định 38/2012/QĐ-UBND ngày 11/10/2012 cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi, thay thế cho phù hợp với thực tế và quy định hiện hành, nhằm giúp công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa ngày càng được chuẩn xác, khoa học, ổn định và đi vào nề nếp.

* Văn bản thay thế:

- Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh thay thế Nghị định 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh ;

- Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thay thế Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích;

* Các Văn bản bổ sung và ban hành mới: 

- Nghị định 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;

- Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính Phủ

Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh;

- Nghị định 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động Mỹ thuật 

- Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

-  Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/6/2010  của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia;

- Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia;

- Thông tư số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích;

- Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh, về việc Ban hành quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh An Giang;

Để hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Quyết định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị quý cơ quan, đơn vị tham gia đóng góp ý kiến như sau:

1. Đề nghị quý cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 12  tháng 8 năm 2021. 

2. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 30 ngày để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia đóng ý kiến.

3. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Phòng Quản lý văn hóa) - Số 14 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, Tp. Long Xuyên, An Giang; Email: phongnghiepvuvanhoa@gmail.com (Qua thời gian nêu trên, nếu chưa nhận được ý kiến của Quý cơ quan, ban, ngành tỉnh và các địa phương, đơn vị soạn thảo xem như nhận được ý kiến đồng ý của Quý đơn vị

Văn bản đính kèm:

Công văn số:1723 /SVHTTDL-TCPC Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND về quy định phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh An Giang

Tờ trình Dự thảo Quyết định ban hành quy định phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh An Giang

Quy định Về việc phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo Quyết định Về việc phân cấp quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác