Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang (14/06/2022)

 

Lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang (10/06/2022)

 

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh An Giang (31/05/2022)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh (20/05/2022)

 

Lấy ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh An Giang (lần 2) (11/05/2022)

 

Góp ý Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết 48 ngày 05/4/2022 của Chính phủ (11/05/2022)

 

Lấy ý kiến góp ý và đăng tải Dự thảo Tờ trình và Quyết định Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm... (10/05/2022)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết TTHC (10/05/2022)

 

Lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang (09/05/2022)

 

Lấy ý kiến Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh hủy bỏ dự án có thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng năm 2019 đã được HĐND ... (05/05/2022)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (28/04/2022)

 

Lấy ý kiến dự thảo Nghị Quyết HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (lần 2) (25/04/2022)

 

Lấy ý kiến dự thảo Nghị Quyết HĐND tỉnh Quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh An Giang (25/04/2022)

 

Lấy ý kiến dự thảo Nghị Quyết HĐND tỉnh về Quy định nội dung chi và mức chi cho hoạt động tổ chức các kỳ thi trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh An Giang (25/04/2022)