Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo văn bản

Lấy ý kiến đóng góp dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ... (01/08/2022)

 

Lấy ý kiến dự thảo VBQPPL Quy định quản lý người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh (19/07/2022)

 

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang (15/07/2022)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh An Giang (13/07/2022)

 

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị khi kết thúc nhiệm vụ khoa học và công nghệ do ngân sách cấp thuộc UBND tỉnh AG quản lý (12/07/2022)

 

Lấy ý kiến đóng góp Quyết định bãi bỏ Quyết định số 39/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 09 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh (06/07/2022)

 

Góp ý sửa đổi Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND, ngày 04/4/2018 về quy định mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang lần 2 (04/07/2022)

 

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang (14/06/2022)

 

Lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang (10/06/2022)

 

Góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh An Giang (31/05/2022)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh (20/05/2022)

 

Lấy ý kiến đối với dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ lĩnh vực Nội vụ trên địa bàn tỉnh An Giang (lần 2) (11/05/2022)

 

Góp ý Dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết 48 ngày 05/4/2022 của Chính phủ (11/05/2022)

 

Lấy ý kiến góp ý và đăng tải Dự thảo Tờ trình và Quyết định Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm... (10/05/2022)

 

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết TTHC (10/05/2022)