Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính

An Giang: thực hiện giai đoạn 02 Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (01/11/2021)

 

An Giang: kiểm tra, hoàn thiện số liệu doanh nghiệp, cá thể trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (28/07/2021)

 

An Giang: rà soát số liệu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thế Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (20/07/2021)

 

An Giang: thực hiện thông báo nghiệp vụ số 7 Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (14/07/2021)

 

An Giang: Đề nghị lùi thời gian Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 và các cuộc điều tra lĩnh vực nông, lâm, thủy (07/07/2021)

 

An Giang: khắc phục hạn chế trong thu thập thông tin cơ sở cá thể Tổng điều tra năm 2021 (06/07/2021)

 

Thu thập thông tin từ các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trong cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (02/07/2021)

 

An Giang: Thông báo thực hiện nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 khi đang chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 (02/07/2021)

 

Châu Thành ra quân tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 năm 2021 (01/07/2021)

 

An Giang: ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (giai đoạn 2) (01/07/2021)

 

Tập huấn nghiệp vụ và phần mềm phiếu cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng năm 2021 (18/06/2021)

 

Thực hiện thông báo nghiệp vụ số 4 Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (10/06/2021)

 

Kiểm tra công tác thực hiện điều tra cơ sở hành chính huyện Châu Thành (09/06/2021)

 

An Giang: tăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc tiến độ thực hiện điều tra khối doanh nghiệp (27/05/2021)

 

Khẩn trương thực hiện kê khai thông tin vào Trang thông tin điện tử Tổng điều tra (24/05/2021)

 

Hướng dẫn bổ sung rà soát, cập nhật danh sách nền các đơn vị điều tra cá thể, tôn giáo trong Tổng điều tra kinh tế 2021 (14/05/2021)

 

Hướng dẫn rà soát, cập nhật danh sách nền các đơn vị điều tra cá thể, tôn giáo trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (14/05/2021)

 

Chợ Mới: Tiến độ tổng điều tra kinh tế năm 2021 (23/04/2021)

 

Kiểm tra công tác tuyên truyền Cuộc Tổng điều tra kinh tế trên địa huyện Tịnh Biên (22/04/2021)

 

Phát động phong trào thi đua Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (07/04/2021)