Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính tỉnh An Giang ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (29/03/2021)

 

Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang (24/03/2021)

 

Ban hành Phƣơng án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (24/03/2021)

 

Ban hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (24/03/2021)

 

Tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế (24/03/2021)

 

Hướng dẫn triển khai cuộc Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại địa phương (24/03/2021)

 

Quyết định Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Tổng điều tra cơ sở kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang (23/03/2021)

 

Tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện Tịnh Biên (04/03/2021)

 

Thông báo Nghiệp vụ số 1 về Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (04/03/2021)

 

Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang (23/02/2021)

 

An Giang: Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (16/10/2020)